Coordinació del projecte
d’especialització de competitivitat territorial

L’Ajuntament de Viladecans s’encarrega de la coordinació tècnica i econòmica del projecte per assolir els objectius, gestionar les incidències i vetllar per la bona governança.

Objectius

L’únic objectiu de l’operació és la correcta gestió tècnica i administrativa del PECT.

Actuacions

Coordinació econòmica i justificació

Les accions principals que es duran a terme en aquesta Operació són:

 • Garantir l’aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament pagada (pista d’auditoria suficient) per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014 – 2020.
 • Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la normativa comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen el PECT.
 • Transmetre a la DGAL i a la resta de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, tota la informació requerida per a la gestió i seguiment de les operacions.
 • Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO FEDER de Catalunya 2014 – 2020.
 • Sotmetre’s als controls i verificacions de l’autoritat de gestió, l’Organisme Intermedi, l’autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de comptes o a altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.

Coordinació tècnica i seguiment de l'execució

Les accions principals que es duran a terme en aquesta operació són:

 • Coordinar l’execució de les operacions previstes al PECT Delta Innova
  ció en els terminis recollits a la resolució d’aprovació d’aquest PECT i al Pla de Treball recollit en el Conveni de Participació.
 • Comunicar a la resta d’entitats els resultats, les comunicacions i les decisions de la DGAL i de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014 – 2020 de manera immediata i diligent.
 • Informar a la DGAL i a les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014 – 2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT que no requereixen d’un procés de validació i aprovació per part de les estructures esmentades.
 • Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l’aprovació per part de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014 – 2020 a través dels mitjans i canals previstos.

Pla de comunicació i difusió del PECT

El pla de comunicació inclou les accions que es duran a terme des de l’inici de l’operació fins al final. S’entén la comunicació d’aquest projecte com la clau per donar a conèixer als veïns dels municipis participants en aquest PECT i a tota la societat en general aquest projecte i la seva finalitat i funcions.
Un cop aprovada la sol·licitud d’aquest PECT, es crearà, durant el segon semestre del 2020, un portal web del PECT DELTA Innovació, on es detallarà l’estratègia, els objectius i les entitats sòcies beneficiàries, així com l’estructura del PECT en projectes, operacions i actuacions. Així mateix, s’aprofitarà aquesta web, per publicar continguts rellevants per al territori Delta i els seus ciutadans, un d’ells serà l’actualització de caràcter semestral sobre l’estat de l’execució del PECT per tal que es pugui fer un seguiment de la seva evolució.

Més informació

Pressupost del PECT

 • Pressupost de l’operació: 215.250,00 €
 • Subvenció rebuda: 107.625,00 €