Posicionament del territori
entorn l’economia circular

L’estratègia de Desenvolupament Sostenible de Gavà presenta un caràcter obert i transversal, amb l’objectiu d’implicar tots els agents d’interès i amb accions dirigides al foment de l’ocupació i a l’impuls de l’activitat econòmica, però també adreçades a la millora de les infraestructures, del medi ambient i de la qualitat de vida. I és sota aquesta visió que la ciutat de Gavà vol posicionar-se en el model de ciutat sostenible, des d’un punt de vista ambiental, econòmic i social, essent una de les seves línies prioritàries d’acció la de ciutat verda i circular.

Des de finals de 2017 l’Ajuntament de Gavà té en marxa diverses iniciatives vinculades al concepte de Gavà Circular, com la participació al programa Ecoindustria al Delta del Llobregat, el conveni amb Cetaqua i Aigües de Barcelona per implementar un model d’economia circular a la ciutat o la Jornada d’experiències anual “Por una economia circular y competitiva”. Seguint en aquesta línia i per donar resposta a l’estratègia de Desenvolupament Sostenible neixel Delta EcoCircular Lab, amb la voluntat d’esdevenir un espai de trobada per a l’intercanvi i la reflexió per promoure tot tipus de projectes socioeconòmics, emprenedors i/o empresarials al voltant de l’economia circular i l’ecodisseny. Amb l’objectiu de donar solucions al reptes del territori de manera consensuada entre el teixit socioeconòmic i les seves diferents perspectives innovadores.

El laboratori s’integrarà, tant físicament com orgànica, dins del nou equipament “Unió de Cooperadors”, que serà l’espai de referència en el Delta del Llobregat per a l’impuls de la innovació socioeconòmica i de l’economia circular.

També tindrà en compte les possibles línies de treball que puguin sorgir al voltant del projecte de l’Ecopèdia, que serà el nou model de deixalleria municipal basat en la recuperació d’estris i materials, igualment enfocat per tant a l’economia circular.

Objectius

  • Consolidar a Gavà com a ciutat sostenible (ambiental, econòmica i socialment) i especialment posicionada entorn l’economia circular amb la creació d’aquest Lab.
  • Fomentar la creació de projectes d’emprenedoria especialment vinculats a la circularitat i el ecodisseny. Explorar noves necessitats i les seves conseqüents solucions o nous models de negocis per suplir-les.
  • Ajudar a impulsar la comunitat socioeconòmica al volant de l’equipament “Unió de Cooperadors” i contribuir al seu dinamisme i impacte en la ciutat de Gavà i per extensió al Delta del Llobregat.

Actuacions

Equipament del Lab

Dotar l’espai dels recursos tècnics, tecnològics i de coneixement necessaris per a la posada en marxa del EcoCircularLab. Es preveu que el Lab estigui ubicat en la planta -1 de l’edifici que serà l’espai destinat a la comunitat vinculada a diferents projectes socioeconòmics. També a la planta 0 s’habilitarà maquinària necessària associada a un espai més d’orientació “Digital”.

L’espai es configurarà i dotarà dels recursos necessaris per estimular tant l’acció com la reflexió entorn l’economia circular i l’ecodisseny, amb l’objectiu de generar respostes innovadores.

Posada en marxa del Lab i dinamització

Proveir els recursos humans necessaris per a la dinamització del lab i de les seves activitats relacionades. Especialment, l’acompanyament de projectes emprenedors/empresarials.

La metodologia de funcionament de tot l’equipament, i concretament del EcoCircular Lab, tindrà en compte la innovació social, la crowd innovation i l’ecoinnovació. La metodologia desenvolupada ens permetrà generar coneixement i aprenentatge a partir de proves i experiments. També ens permetrà promoure l’activació ciutadana en termes d’hàbits circulars, a través de programes o aplicacions informàtiques que pugui desenvolupar el propi Lab. Al ser l’inici de l’activitat del lab, es té previst subcontractar serveis externs per l’assessorament, així com per al desplegament de programes de serveis en economia circular, made in Gavà i EC- aigua i energia.

A un altre nivell, el desplegament del programa abordarà el concepte d’economia circular a escala del Delta del Llobregat, identificant sinergies potencials entre els diferents actors a través de l’anàlisi de fluxos d’aigua, energia i residus que permetin transformar el model lineal actual en un model d’economia circular a implementar en el nostre territori. En aquest sentit, es contempla dissenyar algunes de les verticals de la Plataforma Dades i Coneixement en relació a aquest àmbit circular.

La divulgació i la funció de transferència dels resultats al conjunt del territori del Delta del Llobregat , i allà on calgui, és també una funció essencial del projecte Delta EcoCircular Lab.

Més informació

Pressupost del PECT

  • Pressupost de l’operació: 489.326,24 €
  • Subvenció rebuda: 244.663,12 €

Contacte

E-mail: uniocooperadors@gava.cat