Definició d’una estructura d’excel·lència
potenciadora de projectes d’emprenedoria tecnològica.

L’operació que presentem es fonamenta amb la Manufactura Avançada, com una de les tecnologies facilitadores transversals dins l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT), impulsant el teixit manufacturer català com a sector amb una gran tradició i història que permet un model intensiu de creixement econòmic, generant llocs de treball d’alta qualitat i, per tant, més sostenibles que els models extensius.

A més a més, la Manufactura Avançada és receptora de la convergència dels grans reptes científics i tecnològics a la indústria, d’entre els que destaquem els següents: El concepte Indústria 4.0, Enfocament centrat a l’usuari i en l’educació en sentit ampli (aprenentatge permanent, aprendre fent, gamificació).

En aquest sentit, l’operació projecta aprofitar aquesta realitat, i la conjuntura de lideratge científic de Catalunya, i també, de lideratge industrial de l’àmbit del Delta del Llobregat, per a crear una estructura del màxim nivell d’excel·lència per a la creació i la potenciació de les idees innovadores per tal convertir-les en projectes d’emprenedoria tecnològica.

Objectius

El principal objectiu d’aquesta operació és posar en valor les tecnologies desenvolupades des de CIMNE per la Manufactura Avançada al context del teixit industrial del Delta del Llobregat, a partir de les següents fases:

1. Fase de prova de concepte o acceleració per l’explotació de resultats R+D+I. Objectiu i resultat esperat: transformació dels resultats científic-tecnològics en evidències de valor tangible i entenedores per tercers, dins el sector industrial i financer, per promoure una major competitivitat i creixement de la indústria i societat.

2. Metodologia i estructura de suport per la creació d’empreses a partir de resultats de projectes de R+D+I. Objectiu i resultat esperat: construcció d’un pla de acció sistemàtic per a la creació de plans de negocis complerts més enllà del valor científic i tecnològic de la prova de concepte, amb especial interès sobre la creació de una proposició de valor amb impacte territorial.

3. Serveis de suport a l’equip emprenedor durant el “valley of death”. Objectiu i resultat esperat: creació i consolidació d’estructura de suport a l’equip emprenedor mitjançant serveis transversals al nucli de negoci que faciliti la seva activitat principal sense la necessitat d’inversions en activitats comuns, i fins la consolidació dels primers exercicis.

Actuacions

Acceleració per l’explotació de resultats R+D+I

Dins d’aquesta actuació es desenvoluparan les següents activitats (aquesta llista de tasques és orientativa, a mode del flux de treball més habitual, donat que en funció de determinades tecnologies, algunes activitats poden ser alterades):

 • Definició de l’equip emprenedor per portar a terme la proposició de valor: es seleccionarà la tecnologia/resultats de la recerca amb més maduresa i potencial de explotació a l’entorn del PECT InnoDelta, i un equip emprenedor, no necessàriament el mateix que ha desenvolupat la tecnologia, que avaluï el seu valor de mercat.
 • Tasques de demostració i prova de concepte.
 • Valorització dels resultats R+D+I en termes de mercat.
 • Elevar el TRL de la tecnologia desenvolupada.
 • Estudi de patents/llicències.
 • Pla de comercialització, generació del model i pla de negoci.
 • Avaluació la creació d’empreses spin-offs o llicenciar la tecnologia a tercers.

Metodologia i estructura de suport per la creació d’empreses a partir de resultats de projectes de R+D+I.

Es desenvoluparan les següents activitats:

 • Classificació dels resultats de projectes i valorització de tecnologies.
 • Valorització de la tecnologia i cadena de retorn.
 • Definició de l’entorn més adient de desenvolupament de negoci.
 • Pla integral d’acció des de la tecnologia a l’inversor.

Serveis de suport a l’equip emprenedor durant el “valley of death”

Es desenvoluparan les següents activitats:

 • Serveis “commodities” de suport a l’emprenedor.
 • Xarxa de Mentors.
 • Acompanyament en el desenvolupament dels plans de negoci.

Més informació

Pressupost del PECT

 • Pressupost de l’operació: 385.468,90 €
 • Subvenció rebuda: 192.734,45 €