Col·laboració entre
el sistema R+D+I i el teixit productiu

Creació d’un lab d’innovació empresarial especialitzat en el sector de la logística entès com a un espai que doni la possibilitat de canalitzar i implementar iniciatives i polítiques que fomentin un sistema logístic innovador, sostenible i competitiu i que s’integri a la xarxa especialitzada dels labs del Delta del Llobregat.

Aquest laboratori aprofitarà i revertirà les oportunitats que representen l’aeroport, el port i les infraestructures ferroviàries de la ciutat, tot contribuint a situar el Delta del Llobregat, concretament l’abast territorial engloba els polígons de la C-245 i els del Prat, identificats com corredor 1 i corredor 2 respectivament a l’estudi: Innovation districts and industrial clusters in the Barcelona Metropolitan Region3,com un referent logístic internacional.

El lab disposarà de tot l’equipament tècnic i tecnològic necessari, així com de processos de transferència de coneixement i prestacions de serveis aportats per les persones que el dinamitzaran, per tal de plantejar reptes i projectes que impulsin la mobilitat del futur i que impliquin al conjunt del teixit econòmic i social en els processos d’innovació, segons el model de la quàdruple hèlix.

Objectius

  • Creació d’un marc de treball adreçat a afrontar els nous reptes de la logística i la mobilitat del futur, amb col·laboració amb agents públics i privats des de l’àmbit local a l’internacional en el sector de la logística (no excloent).
  • Millorar la competitivitat de les pimes gràcies a tenir un transport més eficient.
  • Posicionar el Delta del Llobregat com una plataforma logística competitiva.

Actuacions

Procediment de licitació, condicionament de l’espai i adquisició de l’equipament

Redacció del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. Procés de contractació: recepció d’ofertes, adjudicació i formalització del contracte per condicionar un espai municipal de fàcil accés a la ciutadania i al teixit empresarial, d’un mínim de 80 metres quadrats i que sigui fàcil de reconèixer com a espai públic municipal. Cal fer les mínimes obres de condicionament amb dues o tres sales màxim:

1. Espai de treball amb taules ordinadors, una impressora 3D i una fresadora i/o talladora làser.
2. Sala de reunions i multimèdia (per tant amb canó i pantalla).
3. Petit magatzem o despatx o sala petita de gestió i reunions).
Per tant cal fer les mínimes instal·lacions i acabats a la sala, i comprar l’equipament necessari.

Exploració de models públics i privats en l’àmbit local, nacional i internacional en el sector de la logística

Establir una agenda de treball per tal d’identificar i generar múltiples punts d’opinió per un mateix repte provinents de diferents disciplines i, en especial, les diferents perspectives de com enfocar el problema.

Es tracta de desenvolupar accions de Think Thank i Benchmarking que permetin la transferència de coneixement a partir d’aliances entre empreses, ciutadania, el món acadèmic i l’Administració pública, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Posada en marxa del lab

Contractar la persona que farà de dinamitzadora. Aquesta ha de tenir perfil tècnic i capacitat de relacionar-se amb els agents de la quàdruple hèlix. Programació de les primeres activitats, entre les quals la comunicació a la ciutadania i al teixit empresarial del nou servei públic i creació de xarxa d’agents necessaris (només a nivell de coneixença i networking per a possibles col·laboracions futures) com per exemple personal informàtic capaç de fer petits software i altre personal tècnic i de gestió de projectes. També treball de networking i gestió dels reptes i dinàmiques de treball en xarxa amb la resta de labs.

Més informació

Pressupost del PECT

  • Pressupost de l’operació: 264.079,00 €
  • Subvenció rebuda: 132.039,50 €

Contacte

E-mail: innodelta@elprat.cat